Missie & visie

Onze doelstelling

> Op basis van een pilot van 5 tot 10 jaar (i.s.m. met een gemeente) hopen we concreet praktijkervaring op te doen middels bewoning van tiny-houses en de bijbehorende leefstijl. Uitgangspunt; een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk realiseren. Met de nadruk op innovatie & duurzaamheid. Ter inspiratie & bevordering van de transitie naar een duurzaam en betaalbaar woningaanbod binnen de regio Zutphen. Geïnitieerd vanuit, ten behoeve van en gedragen door de lokale gemeenschap. Bewoning middels tiny-houses biedt toegevoegde waarde zowel op sociaal als ecologisch vlak.

> We hopen middels de pilot actief bij te dragen aan de nodige transitie op de woningmarkt, het huidig klimaatvraagstuk en sociale cohesie. Middels de zichtbaarheid van de pilot bieden we een betreffende gemeente de mogelijkheid concreet resultaat te leveren binnen de gemeentelijke klimaatagenda. Tenslotte zal de realisatie van een tiny-village de (lokale en landelijke) publieke opinie beïnvloeden en daarmee breed bijdragen aan het debat betreft duurzame bewoning en verantwoorde inrichting van de openbare ruimte.

Het terrein zal zich ontwikkelen tot groene oase waarbij de ecologische voorbeeldfunctie en voortrekkersrol (m.b.t. de transitie naar duurzaam wonen) fysiek zichtbaar gemaakt word

aldus initiatiefnemer Bram Bloemers
Thema’s

> Specifiek gerelateerde thema’s welke horen bij bewoning van tiny-houses zijn naast duurzaamheid en duurzaam bewustzijn o.a. behoud & aanleg van nieuwe natuur zoals; voedselbossen, gemeenschappelijke moestuinen op basis van perma-cultuur, speelnatuur voor de kinderen en gemeenschappelijk gebruik van de natuurlijke openbare ruimte. In die zin biedt een tiny-village meerwaarde zowel op ecologisch als op sociaal vlak. Zowel aanleg, beheer als onderhoud van een beschikbaar terrein zal uitgevoerd worden door de bewoners en aanwonenden.

Tiny-village Alkmaar/ www.tinyhousealkmaar.nl
Duurzaamheid

Betreft de inzet op het gebied van duurzaamheid hanteren we de volgende uitgangspunten;

Zelfvoorziening

-Geen aansluitingen op nutsvoorzieningen zoals gas, water, licht en riool. Grond hoeft zodoende ook niet ‘bouwrijp’ gemaakt te worden. > 100% off-grid.

-Gebruik van autonome duurzame energievoorziening (zonnepanelen, zonnecollectoren/zonne-boiler, regenwateropvang, compost-toilet/ zuivering middels helofytenfilter, rietbedzuivering en/of natuurvijver.

-Aanbrengen van een zelfvoorzienend voedselsysteem middels aanleg kleinschalige perma-cultuur moestuinen & voedselbos.

Uitstoot

-Beperken van uitstoot van schadelijke gassen bij zowel bouw, transport als bewoning.

Circulariteit

-Zoveel mogelijk hergebruik van gerecyclede bouwmaterialen bij de bouw.

Materiaalgebruik

-Zoveel mogelijk gebruik van duurzame/ecologische bouwmaterialen.

Omgeving

-Een tiny-house is passend in het landschap/ binnen de natuurlijke leefomgeving

Energie

-Het streven is om het energiegebruik zo laag mogelijk te houden

Open karakter

> Om de inhoudelijke kernwaarden en visie van een tiny-village kenbaar te maken word grote waarde gehecht aan een open karakter. Er worden door deelnemers open dagen georganiseerd voor belangstellenden. Zodoende is kennis te maken met het terrein, de huisjes en haar bewoners. Om te leren en te inspireren. Op het terrein zelf worden ook meewerkdagen georganiseerd. Zodoende worden klussen (zoals tuinaanleg, terreinonderhoud en de bouw van (semi/ niet permanente) gemeenschappelijke voorzieningen op het terrein in collectief verband opgepakt en uitgevoerd. Zowel door deelnemers, buurtbewoners als belangstellenden. Zo ook worden themadagen georganiseerd rondom het thema duurzaamheid en het klimaatvraagstuk. Hierbij worden lezingen, informatie,- en filmavonden gepresenteerd.

Tiny-village Kleinhuizen/ www.kleinhuizen.nl
Doelgroep

> We willen ons richten op eigenaren en ontwikkelaars van een uniek tiny-house. Met name starters binnen de huidige oververhitte woningmarkt. De pilot moet toegankelijk zijn voor deelnemers uit verschillende sociale klasse. Zo kijken we tevens naar betaalbare verhuurmogelijkheden. We verwachten van deelnemers een vorm van actieve onderlinge samenwerking en participatie binnen het project. Met als doel de pilot succesvol en (mogelijk) permanent te maken in de nabije toekomst.

Beheer

> Invulling, uitvoering en het beheer hopen we zoveel mogelijk uit handen van een desbetreffende gemeente te houden. Realisatie van de pilot kan hiermee tot stand komen zonder dat al teveel tijdsinspanning van de gemeente word gevraagd. Hiermee hopen we de pilot (van concept tot realisatie) richting de gemeente zo laagdrempelig mogelijk te houden en gebruiksklaar aan te leveren. We blijven uiteraard afhankelijk van de planologische invulling m.b.t. het vigerend bestemmingsplan van een potentieel terrein.

> Het project zelf zal op basis van zelfbeheer draaien. Regels worden in overleg en afstemming met de deelnemers bepaald, passend bij de pilot waarbij aanwezige onderlinge kennis gedeeld word. Verwacht word dat deelnemers als goede buren op een constructieve manier met elkaar omgaan. Er is geen sprake van een zogenaamd collectief of vaste woongemeenschap als woonvorm. Uitgangspunt blijft behoud van ieders persoonlijke vrijheid privacy en ruimte. Betreft de organisatiestructuur wordt momenteel gezocht naar de geschikte rechtsvorm welke beheerd word door de initiatiefnemers i.s.m. de toekomstige bewoners. Realisatie zal in goed overleg en in nauwe samenwerking met de desbetreffende gemeente tot stand komen.

Lange termijn visie

Op de lange termijn hopen we het bestaansrecht en voortbestaan van een tiny-village binnen een desbetreffende gemeente te kunnen verankeren. Een bestaande locatie verder te vergroenen en te verduurzamen door aanleg van voedselbos, moestuinen en speelnatuur. Met als uitgangspunt de ecologische & sociale voorbeeldfunctie en voortrekkersrol te kunnen blijven bevorderen. Zodat een locatie zich vanuit open karakter en in verbinding met haar directe omgeving verder mag manifesteren. Als duurzame thuishaven, als creatieve ontmoetingsplek en als een vast begrip binnen een gemeente. We blijven ten alle tijden flexibel en mobiel met onze verplaatsbare huisjes. In de hoop dat plaatsgevonden vergroening (aanleg van voedselbos, bomen, moestuinen en speelnatuur) voor de nabije toekomst permanent mag zijn. Een ‘groene’ stip op de horizon..

‘Het is inmiddels niet meer de vraag óf maar wannéér tiny-village Zutphen zal verrijzen’

aldus Kerngroep Klein Zutphen