Categorieën
Gemeentelijk overleg

Oproep

Wilde Woonweide zoekt pro-actieve stroomversnellers (!)

> 25 september 2022

Mede door een aangenomen motie van D66 Lochem en steun van Lochem Groen, GroenLinks en Gemeentebelangen zien we langzaamaan beweging komen vanuit de Gemeente Lochem. In het kader van de Gebiedsontwikkeling en opgestelde Kernvisie Wonen gaan ‘Alternatieve Woonvormen’ opgenomen worden in de gemeentelijke woonvisie. Welke onlangs besproken tijdens 3 politieke avonden in de Lochemse raad. Dit houdt in dat de weg vrij word gemaakt voor o.a. tiny-houses. De Gemeente Lochem heeft inmiddels 2 concrete locaties aangewezen; locatie Hessenweg en locatie Lange Voren. Met name de locatie Hessenweg lijkt momenteel het meest geschikt (bijzondere doelgroepen/ alternatieve woonvormen). We zijn daarom blij verheugd.

> Lees HIER alles over de Kernvisie Wonen/ Gemeente Lochem/ juli 2022.

Als initiatiefgroep hopen we hier uiteraard bovenop te blijven zitten. Dit houdt in dat we raadsvergaderingen, inspraakavonden en andere gemeentelijke overlegmomenten op de voet blijven volgen. En direct handelen daar waar nodig; evt. d.m.v. ingezonden brieven, presentaties tijdens raadsvergaderingen en verdere uitwerking van ons project-voorstel & pilot-plan. Ter voorbereiding van realisatie van een tiny-village binnen de Gemeente Lochem. Dit is de reden dat Stichting Wilde Woonweide momenteel druk op zoek is naar enthousiaste mensen welke de Kerngroep willen komen versterken.

> Wil jij je graag inzetten om een tiny-village te realiseren binnen de Gemeente Lochem?

> Zie jij je al in een tiny-house wonen of ben je al trots bezitter van een tiny-house?

> Heb je (sociaal-economische) binding met de Gemeente Lochem? (een pré/ niet vereist)

> Sta je al bij ons ingeschreven als kandidaat ‘grondzoekende’? (zo niet; meld je aan)

> Ben jij die pro-actieve, eigenwijze, idealistische en zelfstandige stroomversneller?

> Heb jij het enthousiasme, de tijd & know-how om ons team te komen versterken?

Neem dan contact met ons op door een mailtje te sturen naar;

tinyvillage.zutphen@gmail.com

We kijken er naar uit om gauw kennis met je te maken!

Kerngroep Klein Zutphen i.s.m. Stichting Wilde Woonweide

Categorieën
Gemeentelijk overleg sociaal-maatschappelijk

The Latest News

Zomer 2021

> Middels deze wijze hopen we alle geïnteresseerden & belangstellenden op de hoogte te brengen van de meeste actuele stand van zaken. Allereerst dank voor jullie enorme belangstelling. Reacties, vragen en aanmeldingen stromen nog steeds binnen. Door de enorme toestroom zijn we helaas niet in staat elke mail persoonlijk te beantwoorden. Iets wat we betreuren. We kiezen er nu voor om de algemene stand van zaken m.b.t. de meest recente ontwikkelingen op de website te plaatsen, bij deze.

> We kijken terug op een bewogen jaar waarin uitgebreid gesproken is met diverse gemeentes, partijen en organisaties. Middels meerdere presentaties, zoom-meetings inspraakavonden, forumoverleg en inbreng van onze zienswijze heeft Tiny-Village Zutphen haar plannen pro-actief kenbaar weten te maken. Vanuit de doelstelling gemeentelijke grond ‘vrij’ te krijgen ten behoeve van realisatie van een tiny-village binnen de regio Zutphen. Zowel de gemeente Zutphen, Brummen en Lochem denken graag met ons mee maar de algehele eindconclusie blijft; grond is schaars en niet beschikbaar. Gelijktijdig, mede dankzij covid en de toestroom vanuit het Westen neemt de druk op (bouw-)grond in rap tempo toe. De huizenprijs in Zutphen steeg hierdoor al met 20.5% in 2020. Naar verwachting zet zich dit de komende 5 jaar nog door.

> Met name de Gemeente Zutphen heeft aangegeven toekomstige (commerciële) ontwikkeling van bouwgronden te doen laten prevaleren boven inname van de nodige voorbeeldfunctie/voortrekkersrol m.b.t. de nodige ecologische transitie op de woningmarkt. Hiermee is de keuze gemaakt dat realisatie van een tiny-village binnen de gemeentegrenzen op dit moment geen prioriteit heeft.

> Momenteel heroverwegen wij onze plannen en richten we onze pijlen op nieuwe mogelijkheden. We zijn in gesprek met andere partijen welke werken vanuit andere motivaties en beweegredenen. Wij zijn ons terdege bewust dat het animo voor en de vraag naar bewoning van tiny-houses in de regio Zutphen enorm is. Er word hard gewerkt om in deze vraag te kunnen voldoen. Op de eerste plaats vanuit idealisme en compassie maar met name vanuit noodzaak en urgentie. Het tekort aan betaalbare woningen is dramatisch hoog. Klimaatverandering zet door. Covid heeft bij velen de ogen geopend. De wereld is veranderd. Er is werk aan de winkel. We bouwen door, circulair en klimaatadaptief. Wonen blijft immers een grondrecht.

> Tiny-Village Zutphen/ de Wilde Woonweide komt binnenkort met een persbericht!

tinyvillage.zutphen@gmail.com
tinyhousenederland.nl/initiatiefgroepen
www.tinyvillage-zutphen.nl
www.wildewoonweide.nl

Categorieën
Gemeentelijk overleg

Zutphen zegt nee

21 juni 2020

Gemeente Zutphen ziet geen mogelijkheden voor een tiny-village

https://www.destentor.nl/zutphen/tiny-houses-in-zutphen-nog-ver-weg-maar-in-omliggende-gemeenten-juist-dichterbij~af7ae10a/

Onze reactie op het artikel

Vraag en aanbod

Vraag en aanbod zouden te ver uit elkaar liggen, aldus Mathijs ten Broeke, wethouder wonen van de SP Zutphen.

> Naar ons idee is dit niet geheel juist. De vraag naar bewoning van alternatieve woonvormen, waaronder tiny-houses (maar ook yurts en gers) in Zutphen & regio is aanzienlijk te noemen. Er zijn voldoende gemeentelijke percelen welke beschikbaar zouden kunnen zijn of gemaakt kunnen worden. Het is daarnaast een feit dat in steeds grotere mate agrarische grond vrij komt welke relatief eenvoudig herbestemd kan worden. Als een gemeente maar wil..

Bouwgrond schaars

Er wordt gesproken dat bouwgrond schaars is binnen de gemeente Zutphen en in de meeste gevallen al in handen van project-ontwikkelaars.

> Dat klopt en heeft te maken met eerder gemaakte keuzes welke gekoppeld aan het jarenlange gemeentelijk begrotingstekort. Veel bouwgrond binnen de gemeente is al contractueel vastgelegd en/of verkocht aan grote project-ontwikkelaars. Maar feitelijk zijn we niet gekoppeld aan bouwgrond aangezien tiny-houses niet grond-gebonden zijn. In die zin doet de bestemming er niet toe. Deze is op basis van tijdelijke ontheffing of bestemmingsplan wijziging relatief eenvoudig te veranderen.

Grond en eigenaar

De Gemeente Zutphen zegt mee te willen denken maar ziet ook drempels. “Uiteindelijk heeft de meeste grond al een eigenaar en zal die over de invulling moeten beslissen, niet de gemeente” aldus de wethouder.

> De meeste grond heeft een eigenaar welke over het gebruik zal moeten beslissen maar wanneer het gaat om planologische invulling en vigerend bestemmingsplan hebben we toch echt de gemeente er bij nodig. Om een tiny-village als pilot te kunnen draaien zal er (zoals o.a. in Apeldoorn) een tijdelijke ontheffing van 10 jaar of voor de lange termijn een bestemmingsplan wijziging doorgevoerd moeten worden. Daar gaat een eigenaar niet over.

Voorgelegde opties

“Wij hebben een aantal opties voor de korte termijn aan de initiatiefnemers voorgelegd, maar zij moeten er vervolgens wel met de eigenaren uitkomen, dat is niet aan ons” aldus Mathijs ten Broeke.

> De percelen welke aangedragen door de gemeente bleken weinig inspirerende herontwikkelingslocaties te zijn op bedrijventerrein de Mars. Een dusdanige droevige locatie welke naar ons idee niet aan sluit bij de plannen die we hebben voor duurzame ontwikkeling van een tiny-village. Tenslotte bleken het ook geen concrete opties te zijn.

Bedrijventerrein de Mars/ gemeente Zutphen

Nieuwe plannen

Toch ziet wethouder ten Broeke het wel gebeuren dat op den duur tiny-houses zullen verrijzen in Zutphen. De kans is wel groot dat het om een lange termijn project zal gaan. “Dit soort initiatieven zijn nu eenmaal makkelijker te implementeren in nieuwe plannen dan op bestaande locaties”. Daarbij denkt de wethouder aan restjes bouwgrond in de wijk Leesten en een nieuw te ontwikkelen stuk van de Hoven, aldus het artikel.

> Mogelijk opties in een verre vage toekomst in de wijk Leesten & de Hoven zijn kort aangehaald tijdens de gesprekken met de gemeente. Helaas een weinig concreet vooruitzicht. Tot op heden hebben we er ook niets meer over mogen vernemen.

Woonunits Dagelijks Bestaan

Verder wordt gesproken over ’tiny-houses’ voor jongeren als geslaagd voorbeeld. Hiermee worden de geplaatste woonunits van Het Dagelijks Bestaan bedoeld.

> Feitelijk zijn dit geen tiny-houses maar gestapelde containers van het bedrijf Nezzt (onderdeel van regulier bouwbedrijf de Meeuw Group). Woonunits welke vervaardigt met niet ecologische en/of niet gerecyclede bouwmaterialen, zoals beton en staal. Woonunits welke (hoewel ze op basis van zonne-energie & warmtepomp van energie worden voorzien) zeer zeker niet duurzaam of milieubesparend tot stand zijn gekomen. In die zin onvoldoende bijdragen aan een groene transitie op de woningmarkt of specifiek aansluiting bieden met de minimalistische en milieubewuste tiny-house leefstijl. Ofwel, puur een suggestief green-wash verhaal van de gemeente Zutphen. Welke overigens volledig los staat van de gewaardeerde inzet en gerespecteerde werkzaamheden voor jongeren binnen het Dagelijks Bestaan.

De woonunits in aanbouw bij het Dagelijks Bestaan in Zutphen

Gemeentelijke woonvisie

“Dit is een heel sympathiek idee, dat speelt zeker mee. En onze woonvisie is uiteindelijk leidend, echt niet alleen het geld.” aldus Mathijs ten Broeke, wethouder wonen.

> We vinden dit uitermate merkwaardig want indien de woonvisie leidend zou zijn waarom is realisatie van een tiny-village dan niet als speerpunt opgenomen in de Hernieuwde Woonvisie 2019-2024/ alternatieve woonvormen van de Gemeente Zutphen? Zeker wanneer onlangs door GroenLinks, D66, PvdA en Bewust ZW is kortgesloten dat;

-Zutphen ruimte biedt voor innovatie en experimenten

-Initiatieven van inwoners uit Zutphen het verdienen om een goed kans te krijgen

-Zutphen actief meewerkt aan wooninitiatieven vanuit de Zutphense samenleving

-Inwoners initiatieven worden uitgenodigd zich met hun plannen bij de gemeente te melden

-Vernieuwende en experimentele bouw van nu de standaard kan zijn in de toekomst

-Om te laten zien dat Zutphen bij wil dragen aan die vernieuwing, moet worden gekeken naar mogelijkheden om inwoners met initiatieven de ruimte en waar mogelijk ook ondersteuning te bieden

-Hierbij kan het gaan om verschillende manieren van innovatief of experimenteel bouwen. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en ecologie, maar ook om het combineren van wonen en zorg en levensloopbestendige woningvoorraad

aldus het in 2019 aangenomen amendement Vernieuwend Wonen binnen de nieuwe Woonvisie ‘Zutphen: daar wil ik wonen’ / Gemeente Zutphen 2019-2024.

Onze eindconclusie

> Al met al; absoluut een gemiste kans voor de gemeente Zutphen. We hebben uitermate weinig medewerking mogen vernemen. ‘Out of the box’ denken zat er niet bij. Er is gesuggereerd dat de gemeente zeker wel wil maar tot op heden is niets concreet voorgesteld. Naast de mededeling dat er niets mogelijk zou zijn was de enige ‘helpende hand’ een luttele verwijzing naar megalomane project-ontwikkelaars als Koopmans en Heijmans.

> Weliswaar Mathijs ten Broeke, wethouder wonen van de SP-fractie welke ons vanuit het ‘socialistisch gedachtegoed’ doorverwees naar de grote commerciële jongens. Iets wat ons deed denken aan het verhaal van David & Goliath. Grote bouwreuzen welke Zutphen momenteel bij o.a. Noorderhaven in rap tempo vol bouwen met strakke kille en volstrekt onbetaalbare midden- en hoog segment appartementen. Gelijk aan de wijze zoals Park Helbergen momenteel word ontwikkeld. Ofwel; hoog segment nieuwbouw puur alleen toegankelijk voor de ‘happy-few’. Een broodnodig idealistisch sociaal gedreven duurzaamheidsproject maakt geen kans in Zutphen.

> Mogelijke realisatie van een pilot voor de duur van 5 tot 10 jaar hoopte we op basis van pacht/huur in nauwe samenwerking met de gemeente Zutphen tot stand te brengen, niet met een commerciële project-ontwikkelaar zoals Koopmans of Heijmans. Aankoop van eigen grond is nagenoeg financieel onmogelijk. De totstandkoming van een tiny-village is geiniteerd als gemeenschappelijk gedragen project voor & door bewoners van Zutphen. De vraag en het animo vanuit de lokale gemeenschap is nog steeds enorm en groeiende.

Voldoende gemeentelijke percelen & agrarisch bestemde grond

> Er is ons verteld dat er geen gemeentelijke grond beschikbaar zou zijn. Toch vernemen wij dat er her en der wel degelijk braakliggende terreinen zijn welke in eigendom van de gemeente. Waaronder bijvoorbeeld de oude ijsbaan aan de Leeuwerikslaan, Helbergen fase 2 welke is vertraagd, het oude Vitens terrein waar nog plek is en een aantal percelen nabij de Houthaven en roei/zeilvereniging Isala. Tenslotte komt meer en meer agrarisch bestemde grond vrij. Helaas is de Gemeente Zutphen nergens meer concreet op in gegaan en ziet verder ook geen aanleiding voor hernieuwd overleg (aldus adviseur ruimte, wonen en nieuwe energie/ 9 juni 2020). Duidelijk verhaal.

Tot slot

> We hebben niet bepaald het idee gekregen dat ons voorstel prioriteit heeft gehad voor de gemeente Zutphen. Een gemeente moet natuurlijk wel willen. Deze weinig pro-actieve opstelling biedt ons helaas onvoldoende uitnodiging om samen te werken en een gemeenschappelijk pilot als deze te realiseren. We hebben inmiddels helaas moeten concluderen dat dit de eindconclusie is van het verhaal.

> Uiteraard gaan we niet zomaar bij de pakken neer zitten. Inmiddels zijn we uitgebreid in gesprek met de gemeente Lochem en de gemeente Voorst. Meer gemeentes hebben inmiddels interesse getoond..

> Weet u een geschikt perceel voor realisatie van een tiny-village, laat het ons weten!

> tinyvillage.zutphen@gmail.com

Categorieën
sociaal-maatschappelijk

Urgentie vanwege corona

De urgentie van een tiny-village m.b.t. de corona-crisis

> De huidige mondiale corona-crisis vraagt op vele vlakken om heroverweging van de inrichting van onze levens en maatschappij. Niet alleen de invulling van ons werk en vrijetijdsbesteding maar ook onze manier van wonen is onder een vergrootglas komen te liggen. We constateren dat begrippen als zelfvoorziening, duurzaamheid, zelfredzaamheid, (sociaal-emotionele, maatschappelijke) veerkracht en ecologische voetdruk van steeds groter wordend belang zijn.

> We zijn ons bewust van de maakbare wereld en onze menselijke kwetsbaarheid t.o.v. de natuur. Opnieuw is daar het verlangen naar, maar met name de noodzaak van kleinschaligheid, gebruik van materiële zaken word herzien, veel mensen ontspullen. De essentie van onze levens word meer en meer zichtbaar aangezien we leven in een sterk veranderende samenleving.

Tiny-village Kleinhuizen (locatie Nieuwegein)

> Er is significant meer vraag naar een overzichtelijke en ecologisch verantwoorde manier van wonen in & met de natuur waarbij gemeenschapsleven en zorg voor elkaar een essentiële rol speelt. Realisatie van een tiny-village (samenkomst van een klein aantal tiny-houses) biedt op verschillende vlakken meerwaarde. Op diverse plekken in Nederland ontstaan steeds meer tiny-villages. Hier word op actieve wijze praktisch vorm gegeven aan de groene transitie op de woningmarkt en inrichting van openbare ruimte. De huidige corona-crisis vraagt om duurzame vernieuwing.

Tiny-village Kleinhuizen (locatie Nieuwegein)